Denizli Merkez’den Antalya’ya 30 ton Volvo ekskavatör

Denizli Merkez’den Antalya’ya 30 ton Volvo ekskavatör