trende

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

09.07.2021
128

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR


Amaç
MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik ve savaş hali
hazırlıkları çalışmalarında ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi ve
devamlı olarak izlenmesi usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Esaslar; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan iş
makinelerinden; gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve tarım kesiminde kullanılanların dışında
kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Esaslar;
a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
b) 18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları
Trafik Yönetmeliği,
c) 8/11/1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 04/11/1983 tarih ve
2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 16/7/1990 tarih
ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24/5/1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve
Savaş Hali Tüzüğü,
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan
06.08.1985 tarihli protokol,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;
TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
Oda : Ticaret ve Sanayi Odasını, Ticaret Odasını, Sanayi Odasını,
İş makinesi :Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli
savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli
ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan
motorlu araçları,
Tescil belgesi : İş makineleri tescil belgesini,
ifade eder.
Tescil belgesi düzenleme yetkisi
MADDE 5- (1) Kamu kuruluşlarına ait olan iş makinesi türünden araçların tescilleri
ilgili kuruluşlarınca yapılır. Gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinelerinden; tarım
kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve
sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi
veya ticaret ve sanayi odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç olmak üzere il trafik
komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri
belediyelerce yapılır.
Tescil zorunluluğu
MADDE 6- (1) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık
ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş makinalarını Karayolları Trafik
2
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre odalara tescil ettirmek ve tescil belgesi almak
zorundadır. Ancak;
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan, geçici olarak
ülkemize girmesine izin verilen iş makinaları,
b) İş makinelerinin imal, tadil, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların; ithal, ihraç,
depolama, sergileme ve satış amacı ile bu işlere ait yerlerde maliki olarak bulundurdukları iş
makinaları,
bu hükmün dışındadır.
Odaların tutmak zorunda olduğu kayıtlar
MADDE 7- (1) Odalar, iş makinesi tescil belgesi verebilmek için;
a) Odalar ilgili Mal Müdürlüklerine başvurmak suretiyle pul ve kıymetli kağıt satışı
için “Değerli Kağıtlar Ruhsat Tezkeresi” alırlar ve Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan
“tescil belgesi”ni (EK-1) TOBB Satınalma ve Levazım Müdürlüğünden temin ederler.
b) İş makineleri “tescil defteri”, “Birlik ve bağlı odalarca tutulacak defter”, “sicil
fişi” ve “kaynak sayım çizelgesi” TOBB tarafından hazırlanan web tabanlı “İş Makinaları
Bilgi Sistemi”nde, odalar tarafından girişi yapılmak kaydıyla tutulur. Odalar bilgisayar
programındaki bütün haneleri eksiksiz olarak doldururlar, tutulan kayıtların defter çıktıları ay
sonunda tasdikli müteharrik yapraklar kullanılarak alınır. Defter çıktıları, yıl sonunda
ciltlenerek muhafaza olunur.
(2) Odalar, her yıl Mart ve Ekim aylarında “İş Makineleri Kaynak Sayım
Çizelgesi”nin bilgisayar programından iki suret çıktısını alarak, bir suretini İl Sivil Savunma
Müdürlüğüne gönderir. Kalan ikinci sureti de kendilerinde alıkoyarlar. Sayfalar görevliler
tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Tescil işlemleri müşterek hükümleri
MADDE 8 – (1) Tescil işlemlerinin yapılmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;
a) İş makinalarının tescilleri, araç sahipleri veya kanuni vekillerinin veya tüzel
kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte odaya müracaat etmeleri
suretiyle yapılır.
b) Bu Esasların ekinde yer alan (EK-1)’deki “Tescil Belgesi”nin onaylayan bölümü,
belgeyi kontrol eden ve onaylayan görevli tarafından imzalanır ve belge iş makinası sahibine
veya kanuni vekiline veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişiye verilir. Belgede yer alan
bütün bilgiler silinti ve kazıntı olmaksızın bilgisayar ortamında doldurulur. Düzenleme
sırasında herhangi bir nedenle iptali gereken belgeler, iptal gerekçesi ve seri numarası
belirtilerek bir tutanakla tespit edilir ve muhafaza edilir.
c) İlk defa tescili yapılan her iş makinasına bir tescil plakası tahsis edilir. Satış, devir
veya diğer işlemlerde plaka numarası değiştirilmez, daha önce düzenlenerek bir önceki iş
makinası sahibine verilmiş olan tescil plakaları yeni sahibine devredilir.
ç) Tescili yapılan iş makineleri ve sahiplerine ilişkin bilgiler ile sonradan iş makinesi
üzerinde yapılan her türlü işlem ve değişiklikler oda tarafından derhal bilgisayar ortamına
aktarılır. Ayrıca, yapılan işlem ve değişikliğe dair bilgi ve belgelerden gerekli görülenler
tescil dosyasına konulmak üzere iş makinası kaydının bulunduğu odaya posta veya elektronik
ortamda gönderilir.
İş makinesinin tescil edilmesi için istenen belgeler
MADDE 9- (1) İş makinesinin tescil edilmesi için;
a) Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.
b) İş makinesi sahiplik belgesi;
1) Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş
beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
2) İkinci el araçlar için noter satış senedi.
3
3) Veraset ilamı.
4) Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak
sahiplik belgesi.
Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir.
Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.
İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca
hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.
c) Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa (EK-2)’te belirtilen Form eksiksiz
olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.
d) Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar
alınarak dosyasında muhafaza edilir.
Yeni kayıt
MADDE 10- (1) İlk defa tescili yapılacak gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş
makinalarının tescil işlemi, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca
yapılır. İş makinesi sahibi olan ancak hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek kişilere ait iş
makinelerinin tescilleri ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki ticaret odaları, sanayi odaları
veya ticaret ve sanayi odaları tarafından yapılır.
(2) İş makinelerinin ilk tescilleri, iş makinası sahipleri veya kanuni vekillerince veya
tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerce ibrazı mecburi belgeleri göstererek yapılır.
(3) Müracaat sırasında sahiplik belgesi aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi
zorunludur.
(4) İş makinesine ve tesciline dair bilgiler odaca elektronik ortamda tutulur. Belgelerin
saklanacağı dosya oluşturularak, tescil plaka numarasına göre arşivlenir.
İş makinelerinin el değiştirmesi (satış ve devirler)
MADDE 11- (1) İş makinelerinin satış ve devirlerinde aşağıda gösterilen esas ve
usuller uygulanır.
a) Satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü
satış ve devirler geçersizdir. Noterlerce yapılan satış ve devirlerde;
1) Satış ve devirlerde tescil belgesinin ilgili bölümüne, satış ve devir tarihi yazılarak
tasdik edilir.
2) Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek
üzere, işlemin tamamlanmasını müteakip en geç on beş iş günü içinde ilgili odaya bildirilir.
Bu bildirme, tanzim edilen senedin bir örneğinin aracın kayıtlı olduğu odaya gönderilmesi
suretiyle yapılır. Gönderme işlemi posta kanalı ile yapılabileceği gibi, doğrudan odaya
iletilmek suretiyle de yapılabilir.
3) Noterler tarafından gönderilen bu belgeler aracın tescil dosyasına konulur.
b)Tescilli iş makinelerini noter senedi ile satın veya devir alanlar, odaya müracaat
ederek, bu araçlarını bir ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak
zorundadırlar.
c) Bilgisayar programının ilgili bölümünden tescil işlemi yapılarak, yeni sahibi adına
tescili yapılır.
d) Önceki tescil kuruluşunca verilmiş olan tescil belgesi; iptal edildiğine dair kaşe
vurularak muhafaza edilir.
e) Müracaat sırasında noterlerce verilmiş satış veya devir senedi sahiplik belgesi
olarak ibraz edilir.
f) Varsa araca ait sefer görev emri pusulası yeni sahibine tebliğ edilir.
g) İş makinesi satın alacaklar, iş makinesinin satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut
olup olmadığını bir dilekçe ile odadan öğrenebilirler.
(2) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 23
üncü maddesine istinaden finansal kiralama konusu iş makinasının sahibi finansal kiralama
şirketi (kiralayan), aşağıda yer alan hususların tamamının gerçekleşmesi durumunda iş
makinesinin tescilli olduğu odaya tek taraflı başvurarak mülkiyetin devrini ve tescilini talep
4
edebilir. Bu durumda oda tarafından tescil işlemi gerçekleştirilir, tescil ve belge ücretleri
finansal kiralama şirketinden talep edilir ve adına tescil yapılan firmanın bilinen en son adresine
tebligat çıkartılarak durumdan haberdar edilir. Tebligat üzerine kiralayanın Odaya müracaatı
sonrasında tescil belgesi iş makinesinin yeni sahibine (kiracıya) teslim edilir. Bu fıkra hükmüne
istinaden tescil yapılabilmesi için;
a) İş makinası sahibi (kiralayan) finansal kiralama şirketi tarafından bir dilekçe ile
başvurulması,
b) Finansal kiralama sözleşmesinin noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi,
c) Taraflar arasında yapılan sözleşmede 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan hükmüne uygun düzenleme
bulunması,
d) Finansal kiralama konusu iş makinasına ilişkin kiracı adına satın alma hakkının
doğumundan itibaren otuz günlük süre içinde bu hakkın kiracı tarafından kullanılmadığına ve
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 32 nci maddesi
uyarınca malın kiralayana iade edilmediğine ilişkin finansal kiralama şirketinin yazılı beyanı,
Taraflar arasında yapılan sözleşmede bu hususta karara varılmış olması,
e) Kiracıya konu hakkında noter vasıtasıyla tebligat yapılması veya noter vasıtasıyla
gönderilen tebligatın adresinde bulunmadığından yapılamamış olduğunun belgelenmesi,
gereklidir.
Tescil belgesi ve geçerliliği
MADDE 12- (1) Tescil belgesi sürekli kullanılabilen bir belgedir. Bu belge; aracın
başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik değişiklik yapılması ve
kullanım amacının değişmesi halinde aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere geçersiz sayılır.
a) Başkasına satış ve devir halinde tescil belgeleri Trafik Kanununun 20 nci
maddesinin (c) bendi gereğince bir ay süre ile geçerliliğini korur.
b) Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen
araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından Trafik
Kanununun 32 nci maddesi birinci fıkrası gereğince otuz gün süre ile geçerliliğini korur.
c) Hurdaya çıkarılan araçların “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak sahiplerine
verilen tescil belgeleri araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.
d) Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde
yenilenmemesi işlemlerinde başvuru dilekçesiyle verilen evraklar ve odanın bilgisayar
kayıtları esas alınır.
e) Bir iş makinesinin karayollarında sürülmesi, Karayolları Genel Müdürlüğünden özel
izin alınması ve zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapılmış olması ile mümkündür.
Tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin odaca tasdik edilerek makine sahibine
verilmesi gerekmektedir.
Çalınan iş makineleri hakkında yapılacak işlemler
MADDE 13- (1) Çalınan iş makineleri hakkında aşağıdaki işlemler yapılır;
a) Çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla iş makinası sahibinin talebi
üzerine herhangi bir oda tarafından;
1) Savcılık veya mahalli zabıtadan aldığı, çalınma olayına ait belgeyi eklediği
dilekçesi alınır.
2) Bilgisayar kayıtlarına “çalınmıştır” kaydı düşülür. Araç sahibinin talebi halinde
tescil belgesi üzerine işlem tarihi yazılarak “çalınmıştır” şerhi düşülür ve tescil belgesi araç
sahibine iade edilir.
3) Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın
kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir.
4) Aracın tescil kaydının bulunduğu odaya durum yazı ile bildirilir.
b) Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır, aracın
bilgisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılır, durum tescil kaydının bulunduğu
odaya bildirilir.
5
Çalınan, kaybedilen, kullanılamaz hale gelen, bilgileri değişen belge ve plakalar
MADDE 14- (1) Araçlara ait belgelerin ve tescil plakalarının kaybedilmeleri veya
kullanılamaz duruma gelmeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılır;
a) Sahiplik belgelerinin kaybedilmesi halinde, belgeyi veren kuruluşun bir yazı ile
bildirdiği onaylı örnekleri kabul edilir. Gerek görülmesi halinde tescil işlemi durdurulmamak
şartıyla, inceleme ve araştırma yapılabilir.
b) Zayi, yıpranma, eskime veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi gereken iş makinesi
tescil belgeleri ile tescil plakalarının yenilerinin verilmesi işlemleri, iş makinesi sahibi veya
vekilinin odaya dilekçeyle başvurusu üzerine yerine getirilir.
c) Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenmesi
işlemlerinde öncelikle bilgisayar kayıtları esas alınır. Ancak, belgeler ile bilgisayar kayıtları
arasında farklılık görülmesi halinde, gerekli inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre
hareket edilir.
Tescil plaka sıra numarası verilmesi ve bu numarayı taşıyan tescil plakalarının
kullanılması
MADDE 15- (1) Odalarca verilen iş makinesi tescil belgesinde, aracın tescil plaka
numarası gösterilir.
(2) İlk defa tescil edilen araçlara tescil plakaları; il kodu, ilçe kodu, tescil yılı ve tescil
numarası ayrı ayrı belirtilmek suretiyle bilgisayar programı tarafından otomatik olarak verilir.
(EK-5)
(3) Tescili yapılan her iş makinasına bir tescil plakası sıra numarası tahsisi mecburidir.
Bu numaralar iş makinası ayrımı yapılmaksızın sıra esasına göre verilir.
(4) İş makinesinin sahibi gerçek ve tüzel kişi, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
gösterilen (EK-3) ölçü ve esaslara uygun olarak plaka taktırır. Makinede plaka takılacak yer
yoksa, plaka numarası aynı ölçülerde makinenin uygun kısımlarına beyaz zemin üzerine siyah
renkte boya ile yazılarak resmedilir.
(5) Tescili müteakip araca tahsis edilen tescil plaka numarası, tescil sildirilse dahi
hiçbir araca verilemez.
İş makinalarının hurdaya çıkarılması
MADDE 16- (1) İş makinaları, sahiplerinin veya kanuni vekillerinin veya tüzel
kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi üzerine, kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi
şerhler bulunmaması halinde muayeneye tabi tutulmadan hurdaya çıkarılır.
(2) Tescil belgesine “hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konularak tescil belgesi sahiplerine
geri verilir, varsa tescil plakaları geri alınarak iptal edilir ve bu durum İl Sivil Savunma
Müdürlüğüne bildirilir. Hurdaya çıkartılmıştır damgası vurularak sahiplerine verilen tescil
belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.
(3) Hurdaya ayrılmış olan iş makinaları, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.
Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bu
iş makinalarının tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya
çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür ve tescil dosyaları iki yıl sonra imha edilir.
İş makinelerine sefer görev emri verilmesi
MADDE 17- (1) TOBB tarafından iş makinalarına ait bilgiler bilgisayar kayıtları esas
alınarak, manyetik veya elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi
Başkanlığına gönderilir.
(2)Tescili yapılarak bilgileri Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi
Başkanlığına gönderilen iş makinalarından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına elverişli
olanlara sefer görev emri verilir. Sefer görev emri verilen iş makinalarına Türk Silahlı
Kuvvetleri İş Makinaları Sefer Görev Emri (ARAÇ SEF. 3C) 4 suret olarak Milli Savunma
Bakanlığınca tanzim edilir. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyon kararı alınmak ve iş
makinası sahiplerine tebliğ edilmek üzere mülki makamlara gönderilir. Mülki idare
makamlarınca da sefer görev emirleri iş makinası sahiplerine tebliğ edilmek üzere odaya
gönderilir. Sefer görev emirleri için 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile
6
24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik
ve Savaş Hali Tüzüğü ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Odalar, sefer görev emirlerinin (EK-4) kendilerine ulaşmasından sonra, en geç
altmış gün içinde, sefer görev emrini, araç sahiplerinin ikametgah adreslerinde tebliğ ederler.
Kendisine tebligat yapılacak yükümlü adresinde bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse,
tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre yapılır. Buna göre, tebliğ
memuru, sefer görev emrini, o yerin muhtar veyahut ihtiyar heyeti azasından birine veyahut
zabıta amir ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva
eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber adreste
bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça
en yakın komşulardan birine, varsa yönetici veya kapıcıya bildirir. İhbarnamenin kapıya
yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Bilgisayardaki kaydına ve tescil belgesine “SEFER
GÖREV EMRİ VERİLMİŞTİR” ibaresi yazılır.
(4) Valilikten odaya dört nüsha olarak tebliğ edilen sefer görev emrinin bir nüshası, iş
makinelerinin devamlı üzerinde bulundurulmak üzere, iş makinesi sahibine ve/veya şirket
sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan sefer görev emrinin kalan üç nüshası ise İl Sivil
Savunma Müdürlüğüne gönderilir.
(5) İş makinesi sahipleri, iş makinelerini başka bir bölgeye göndermesi halinde
bulunacağı yeri veya kullanılamaz duruma geldiğini, bir ay içerisinde aracın kayıtlı
bulunduğu odaya, oda da bu bilgileri, izleyen ayın ilk on günü içinde Milli Savunma
Bakanlığına bildirir.
Sefer görevli araçların satılması veya sahip değiştirmesi
MADDE 18- (1) Sefer görev emirli iş makinelerinin satılması veya her ne sebeple
olursa olsun, sahip değiştirmesi halinde; oda tarafından, sefer görev emri, iş makinesinin yeni
sahibine imza karşılığı tebliğ edilir, ayrıca yeni sahibine tebliğ edilmiş olan, sefer görev
emrinin iki adet fotokopisi, İl Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderilir.
Sefer görev emirlerinin geri alınması
MADDE 19- (1) Sefer görev emri kaldırılacak iş makinelerinin sahiplerine, makinenin
sefer görev emrinin kaldırıldığı, oda tarafından otuz gün içinde tebliğ edilir ve sefer görev
emrinin kaldırıldığı makinenin tescil belgesine yazılır. Oda geri alınan sefer görev emrini İl
Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderir.
Kaldırılan mevzuat
MADDE 20- (1) TOBB Yönetim Kurulu’nun 16/06/1999 tarih ve 16 sayılı kararı ile
yürürlüğe konulan İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Esaslarda TOBB tarafından hazırlanan web tabanlı
bilgisayar programında tutulması öngörülen “tescil defteri”, “Birlik ve bağlı odalarca
tutulacak defter”, “sicil fişi” ve “kaynak sayım çizelgesi”, web tabanlı bilgisayar programı
TOBB tarafından hazırlanıp odalara ulaştırılıncaya kadar, mevcut belgeler kullanılmaya
devam olunacaktır.
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Esaslar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun
17/10/2008 tarihli ve 113 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Esaslar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarafından
yürütülür.
7
TRAFİĞE ÇIKIŞ İZNİ
HANGİ ŞARTLARLA TRAFİĞE ÇIKIŞINA İZİN
VERİLDİĞİ
Tescili Yapan
Kaşe, Tarih, İmza
Onaylayan Yetkili
Kaşe, Tarih
İmza, Mühür
(Yetkili Kuruluş)
İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ
Tescil Sıra No. Seri :
Tescil Tarihi
…./…../…..
Tescil Plaka No.
1. Aracın Cinsi
2. Markası 3. Modeli
4. Tipi
5. Şasi Seri No. 6. Motor Seri No.
7. Motor Gücü 8. Tekerlek Adedi
9. Lastik ebadı 10. Paletli
11. Diğer Özellikleri
TESCİL BELGESİ
EK-1
SİGORTA VEYA KAMU ARAÇLARI GARANTİ
FONUNA AİT BİLGİ
İŞ MAKİNASI ÜZERİNDE HAK VE MENFAATİ
BULUNANLAR
YETKİLİLERİN İHTARLARI ARACIN SAHİBİ
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
………………………………………………………….
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
8
TEKNİK BELGE
EK-2
Aracın Cinsi :
Markası :
Modeli :
Tipi :
Net Ağırlığı :
Şasi Numarası :
Motor Numarası :
Motor Gücü :
Yakıt Cinsi(Dizel/ :
Benzin/Diğer)
Mekanik-Hidrolik- :
Pnömatik-Halatlı
Verim Kapasitesi :
(Ton/Saat,KW/Saat,PSİ)
Tekerlek Adedi :
veya Paletli
Lastik veya Palet Ebadı :
Ekipmanları :
Diğer Özellikleri :
Sahibi Adı ve Soyadı Konu ile İlgili Oda’ca Görevlendirilen
Kaşe-İmza Bilirkişinin Adı ve Soyadı
Kaşe-İmza
9
İŞ MAKİNELERİ
PLAKA ÖRNEKLERİ
İl ve İlçe Odalarınca Verilen Plaka Örneği
03-02
(İl Kodu) (İlçe Kodu)
10-0026
(Tescil Yılı) (Tescil Sıra No)
EK-3
Ön ve arka plaka aynı ölçülerd

Teklif Formu

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Biçer Nakliyat
  Biçer Nakliyat
  Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
  Hemen Ara!